En wat nu?

 

"Wat nemen de politieke partijen hiervan op in hun programma voor de aankomende verkiezingen?"
Chiro Meise en Jeugdhuis Knødde zijn helaas niet kapitaalkrachtig genoeg om een eigen grond te kopen en er hun droomcomplex neer te zetten..  Daarom  zijn we dus volledig afhankelijk van derden.  En dat zijn in de eerste plaats de gemeentelijke beleidsvoerders.

Deze problematiek werd ook uitvoerig besproken tijdens het politiek debat, georganiseerd door de gemeentelijke jeugdraad:

Dit debat is integraal te herbekijken via https://youtu.be/7h2Qj0WgbzA


Ook hebben we, in juni dit jaar, alle politieke partijen uitgenodigd om eens langs te komen bij ons om dit allemaal te bespreken. Gelukkig hebben alle partijen daar positief op geantwoord. 
We hebben dan op maandag 18 juni aan de toog in Jeugdhuis Knødde onze problemen en verzuchtingen overgemaakt.
We hebben hen de tijd gegeven tot 1 september om ons een antwoord te formuleren op de vraag: "Wat nu?"

Na goedkeuring van alle lokale partijen publiceren wij hier alle antwoorden per partij.
Volledige partijprogramma's en andere nuttige info vind je op de websites van de verschillende partijen. Doorklikken kan door op de partijnaam te klikken.

In willekeurige volgorde:

CD&V

Onze jeugd is onze toekomst en mensen samenbrengen maakt van een gemeenschap een warme omgeving. Daarom vinden wij belangrijk dat de gemeente (jeugd)verenigingen ondersteunt.
 
Jeugd moet in het dorp blijven en zich niet bang moet laten maken door bouwpromotoren die het centrum willen ontwikkelen tot appartementsblokken. Chiro hoort thuis in een dorpskern, brengt leven, toont dat er jeugd is in ons dorp. Dat moeten we koesteren.
 
Probleem van Knødde is dat bezoekers ’s avonds laat vooraan op straat staan ' om te luchten’.
Wat kan hieraan verholpen worden :
- Een uitgang naar achteren - die uitgeeft op plein aan chirolokalen moet onderzocht worden /mogelijk gemaakt worden
- indien er naar nieuwe locaties moet gezocht worden ( en besproken worden met alle actoren) dan denken wij aan :
                        - oud gemeentehuis, waar onderaan ruimte zou kunnen zijn voor Knødde ( te bekijken, want lage plafonds – nood aan meer sociale controle - mogelijk overlast in die buurt)
                        - op langere termijn zou site van het “pannenkoekenhuis” onteigend/gekocht kunnen worden door kerkfabriek/gemeente waardoor in samenspraak met school en Chiro en Knødde die site op een polyvalente wijze zou kunnen ontwikkeld worden - de gemeente kan daarbij dan ondersteunend optreden.
                        - desgevallend is er mogelijk aan het Speelbos De Grote Wijver
 of aan de speeltuin naast Home van Geysel, maar in se is dat het probleem verplaatsten, dus daar zijn wij geen voorstander van. 
                        - dat geldt ook voor de bijkomende onteigening of aankoop van terrein naast het kerkhof dat bedoeld is voor mogelijke uitbreiding van dat kerkhof. Wij vinden het totaal not done om jongeren te gebruiken om bouwprojecten te kunnen ontwikkelen. Bovendien lijkt de situering van een jeugdhuis naast een kerkhof, vragen om moeilijkheden.
 
Uiteraard kunnen bouwpromotoren onze jeugdverenigingen ondersteunen, daar is niks mis mee en dat gebeurt ook nu reeds via sponsoring van evenementen.
 
Om het even welke voorstellen er geformuleerd worden, ze zullen altijd in overleg met vertegenwoordigers van de jeugd en met de parochie/kerkfabriek moeten gebeuren. Het is immers op hun terreinen dat Chriro en Knødde vandaag gevestigd zijn. Ook in andere deelgemeenten worden de jeugdvereningen door de parochie ondersteund. 
(bron: email van Geert Cleymans)


LB+

De lokalen van Knødde, Chiro en De Spin zijn dringend aan vervanging toe.
Wij stellen voor deze onder te brengen in een nieuw te bouwen multifunctioneel gebouw na de opmaak van de nodige ruimtelijke uitvoeringsplannen en vergunningen.
(bron: email van Tom Heyvaert)


NVA

Zoals eerder gezegd moeten Chiro en Knødde helemaal niet verhuizen!
En diegenen die er komen wonen moeten weten waar ze aan beginnen.
De lokaal zijn van de kerkfabriek en dus moeten die heilige huizen ook worden ingetrapt want kerkfabriek of niet, het gaat belastingsgeld dat we jaren in een religieuze organisatie hebben gepompt!
Jeugdhuis aan kerkhof of rand van de gemeente uitgesloten!
Dus zo dicht mogelijk bij een kerkgebouw of desnoods in het kerkgebouw zelf!

Men kan de huidige lokalen perfect isoleren en aanpassen ( akoestisch en thermisch )
Maar er een danstent voor jeugdfeesten van maken kan zeer beperkt, maar niet voor privéfuifen.
Daar is de lawaaioverlast te groot en kan je beter ver weg van woningen gaan feesten bv in een industrieterrein.

Anderzijds zijn er gemiste kansen geweest om fuifzalen ondergronds te bouwen bv onder een sporthal, onder een CC, onder de tribunes van een voetbalterrein, enz .
Elke rechtgeaarde inwoner van Meise wil voor de jeugd het beste, over alle partijgrenzen heen!
(bron: email van Walther DeCleyn)


Samen Anders

 Met deze brief wil de gemeentepartij Samen anders haar visie geven als antwoord op de vraag rond de toekomst van de jeugdwerking in Meise-Centrum zoals aan ons gesteld op 18 juni in Knødde.

1. Schets van de huidige problematiek

Aangezien er niet te veel opties mogelijk zijn, heeft Samen anders eerst de opties bestudeerd die op tafel liggen. Hierbij zijn wij ervan uit gegaan dat Knødde sowieso niet op de huidige locatie kan blijven aangezien er sowieso straatlawaai zal blijven en het op de huidige locatie niet mogelijk is dit euvel op te vangen. Het straatlawaai zal enkel voor meer klachten bij de buren zorgen naarmate er meer bouwprojecten in Meise-Centrum opgeleverd worden.
De Chiro kan mits enige aanpassingen volgens ons wel op de huidige locatie blijven. Aangezien de vraag gesteld werd om een oplossing te zoeken waarbij beiden op dezelfde locatie zouden blijven (of komen), werd dit ook bekeken.
De komende jaren is er echter ook niet te veel financiële ruimte en gezien de jarenlange onderinvestering in alle jeugdinfrastructuur, zal er voor meerdere jeugdbewegingen en jeugdhuizen een oplossing gezocht moeten worden. We willen dit probleem toch even verder schetsen.
Rond jeugdhuis ’t Sloefke wordt momenteel de volgende projectontwikkeling gebouwd.  Ondanks negatief advies van de gemeentelijke administratie heeft het huidige college dit project toch goedgekeurd. Dit project wordt gebouwd door het ons onbekende Jura Projects uit Aartselaar en gecommercialiseerd door ColorCasa. Het spreekt voor zich dat dit voor problemen gaat zorgen voor de werking van jeugdhuis ’t Sloefke.
Daarnaast zijn de scoutslokalen van Sint-Brixius-Rode niet in orde. Door privé-initiatief is er voor de lokalen voor Chiro Eversheim een oplossing gevonden. Deze is echter verre van ideaal. Ook voor het KLJ Wolvertem is er geen nieuwe locatie voorzien. Willen zij hun werking heropstarten? Samen anders ziet dit niet als losstaande zaken.
Het toekomstige gemeentebestuur gaat echt de beslissing moeten nemen of zij de jeugd de nodige plaats en middelen willen geven om hun werking te garanderen.

2. Mogelijke projecten op een andere locatie
a. Verhuis naar het kerkhof.
Wij hebben deze piste bekeken en deze is volgens ons niet haalbaar. De gemeente bezit twee stukken grond daar. Een deel bevindt zich in een blauwe zone en een deel in agrarisch waardevol gebied. Op het gebied van ruimtelijke ordering zou een ontwikkeling wel mogelijk zijn in de blauwe zone, maar niet in het agrarisch waardevol gebied. Men heeft al een uitzondering op de bestemming moeten aanvragen om er het kerkhof te mogen zetten.
De blauwe zone is nu de zone die bijna volledig volzet is met graven. Het verplaatsen van deze graven lijkt ons geen haalbare kaart. De andere blauwe zone is in handen van Baron Van Gysel. Deze site lijkt ons echter ook geen oplossing te bieden voor de geluidshinder aangezien dit net achter de tuinen van de tuinwijk ligt.
Een andere oplossing zal – zelfs indien dit mogelijk is – qua ruimtelijke ordening nooit klaar raken tegen 2021 zoals gevraagd wordt. Ook vinden wij dat dit sowieso al te ver buiten het centrum van Meise ligt en dit niet past in onze visie waarbij de jeugd, zowel Knødde als Chiro Meise, in het centrum van het dorp een plaats moet krijgen (of behouden).
Het past ook niet in een beleid waarbij je de open ruimtes in Meise zoveel mogelijk wil vrijwaren. Samen anders meent ook dat een dergelijke nieuwbouw financieel niet haalbaar is voor het huidige gemeentebudget. Toch niet als we de noden van de overige jeugdwerkingen in Meise mee in beschouwing nemen. Wij hebben vernomen dat de kostprijs gedrukt zou kunnen worden door de huidige site van de Chiro en Knødde te ontwikkelen als appartementen. Hiervoor zou RUP MeiseCentrum moeten aangepast worden.
Samen anders heeft contact opgenomen met de Kerkfabriek vzw VPW Gewest Londerzeel die eigenaar van het gebouw is. Blijkbaar waren zij volledig niet op de hoogte van deze plannen. Het standpunt van de Kerkfabriek is duidelijk: als Chiro Meise en Knødde verhuizen, zijn zij noch vragende partij om het RUP aan te passen, noch zullen zij meestappen in een verkoop om met de opbrengst elders nieuwe lokalen te financieren.
Als Knødde en Chiro Meise verhuizen, zal de Kerkfabriek een andere bestemming zoals een parochiezaal op de locatie zetten. De Kerkfabriek wil wel meewerken aan een verbouwing van de site zodat de Chiro er wel kan blijven.
 
b. Verhuis naar Home Jan Van Gysel
De bestemming van de Home Jan Van Gysel is via een legaat vastgelegd en dient ouderenzorg te zijn. Om de bestemming te wijzigen zal dus op zijn minst de toelating van de familie Van Gysel nodig zijn – als dit al voldoende is. Er is recent nog een bouwvergunning afgeleverd om dit pand volledig te renoveren als ouderentehuis. Wij hebben deze piste dan ook niet verder onderzocht.

c. Verhuis naar de Brusselsesteenweg aan de ingang van de Plantentuin in Meise-Centrum Een piste die door verschillende partijen geopperd wordt is om jeugdhuis Knødde te verhuizen naar de Oude Pastorij in Meise-Centrum. Dit huis is reeds van de gemeente en wordt momenteel door de parochie van Meise gebruikt als vergader- en archiefruimte.
De Oude Pastorij heeft aan de ene zijde een onbewoond pand als buur en aan de andere zijde grenst er een rijhuis dat eigendom is van de parochie Meise en verhuurd wordt door de sociale huisvestingsmaatschappij Webra. Ook het laatste huis van deze blok is in eigendom van privéhanden en wordt verhuurd door dezelfde sociale huisvestingsmaatschappij. De piste om op korte termijn zowel Knødde als de Chiro naar daar te verhuizen is echter niet mogelijk want het contract van de huisvestingsmaatschappij is een van 9 jaar vast en loopt nog enkele jaren. Op lange termijn zou het mogelijk een piste kunnen zijn want geen van de huidige eigenaars van nummers 7 en 9 op de Brusselsesteenweg wenst er te wonen.
Op langere termijn is het echter toch een piste die moet onderzocht worden. Het ligt nog mooi in het centrum en de burenhinder zal beperkt zijn. Knødde kan er bovendien ook in de zomer buiten een terras houden, want daarvoor is de tuin groot genoeg. De locatie heeft echter slechts een beperkte buitenruimte, maar mogelijk kan er voor de Chiro gebruik gemaakt worden van de infrastructuur van de Sint-Maarten School.

3. Voorstel Samen anders
a. Gelijke aanpak voor elke jeugdbeweging en jeugdhuis Samen anders wenst een globale aanpak voor de infrastructuur voor de jeugdwerking in Meise en deelgemeenten. De laatste jaren is er weinig in de lokalen en jeugdhuizen geïnvesteerd en al zeker niet op structurele wijze. Dat moet veranderen. Echter, aangezien er jarenlang te weinig geïnvesteerd is, zal er een inhaaloperatie moeten gebeuren waarin er oog is voor de noden van alle jeugdwerkingen van Meise. De enige wijze hoe dat dit verwezenlijkt kan worden, is dat de gemeente elk pand hetzij in eigendom heeft, hetzij over een zakelijk recht beschikt dat vergelijkbaar is (recht van opstal of erfpacht). Net zoals onderhandeld is voor het Meisjesheem van Scouts en Gidsen Sint-Brixius-Rode, moet de gemeente met de Kerkfabriek een erfpacht overeenkomen voor de lokalen van Chiro Sint-Martinus Meise. Enkel zo kan de gemeente structureel investeren in de locatie daar. Een bijkomend voordeel is dat er voor de Chiro geen huur meer te betalen zal zijn. Voor de andere jeugdbewegingen wordt er één per één bekeken hoe we een vergelijkbare regeling kunnen bekomen. Daarna stellen we een inventaris op van alle infrastructuurproblemen en stellen we een meerjarenplan op om deze structureel op te volgen en op te lossen afhankelijk van de prioriteit die we aan elk probleem geven. Uiteraard in overleg met de jeugdraad en de bestaande beslissingsstructuren van de verschillende jeugdverenigingen.

 b. Oplossing op korte termijn.
Op korte termijn lijkt er ons maar één piste haalbaar. Jeugdhuis Knødde wordt ondergebracht in de Oude Pastorij aan de Brusselsesteenweg. Dit gebouw is reeds eigendom van de gemeente en mits de nodige aanpassingen, kan het snel door het jeugdhuis gebruikt worden. De Chiro krijgt zo ook meteen een grote ruimte terug die het als bijkomend lokaal kan gebruiken. De Chiro blijft verder op de huidige locatie. Ook hier voorzien we de nodige aanpassingen. Rond het plein komen er geluidsschermen. Aan de achterzijde kunnen deze met een klimplant bekleed worden. Daarnaast voorziet Samen anders ook een aantal zachte maatregelen die geen investering in vast infrastructuur vergen. Zo zal elke nieuwe inwoner rond de jeugdbeweging en het jeugdhuis van de gemeente een brief ontvangen waarin de nabijheid van de jeugd en de mogelijke hinder gemeld wordt. De geluidsoverlast op zondag en de bivakvoorbereiding worden in het politiereglement ingeschreven. Voor het weekendverhuur zien we wel enkele problemen. Dit lijkt ons niet meer mogelijk voor oudere groepen. De gemeente kan het echter na het plaatsen van de geluidsschermen toelaten en na een proefperiode evalueren. Indien dit toch niet mogelijk blijkt te zijn, worden de gemiste inkomsten natuurlijk deels gecompenseerd doordat er geen huur meer betaald moet worden.

c. Pistes op lange termijn
Samen anders heeft twee lange termijnpistes op het oog voor de jeugdwerking in Meise-Centrum. Het toekomstige gemeentebestuur moet deze pistes onmiddellijk onderzoeken. Na het nodige studiewerk, moet er echter ook wel een grondige evaluatie van de korte termijnpiste komen om te kijken of de lange termijnpistes nog wel opportuun en gewenst zijn.

 i. Volledige verhuis naar de Brusselsesteenweg
Samen anders stelt voor om met de huidige eigenaars van zowel de alleenstaande woning op de hoek van de Brusselsesteenweg en de Bouchoutlaan als de overige rijhuizen in het gebouw van de Oude Pastorij een verkoop af te sluiten om deze gebouwen in het bezit van de gemeente te krijgen. Deze locatie kan dan zowel voor Knødde als voor de Chiro dienen. Zoals eerder al gezegd worden deze laatste twee woningen momenteel verhuurd door de sociale huisvestingsmaatschappij Webra en loopt dit contract nog enkele jaren.

 ii. Grondige verbouwing van de Krogstraat 7
Als tweede optie wilt Samen anders laten onderzoeken of de huidige locatie niet kan opnieuw ook Knødde kan huisvesten. Het gebouw zou dan bijna volledig afgebroken moeten worden zodat er dieper in de berg gebouwd kan worden. Knødde zou achteraan ondergebracht worden, weg van de straatkant en met een ruimte binnen voor rokers. Het zou om een dure verbouwing gaan, maar in tegenstelling tot bovenstaande piste om een gebouw te bouwen aan het Kerkhof, zou dit wel met de medewerking van de Kerkfabriek zijn, moet er dus geen grond meer aangekocht worden en bieden we een locatie aan in het centrum van Meise.

4. Bijkomende bedenkingen
Samen anders is zich ervan bewust dat een van de vragen van de actiegroep was om de twee bewegingen samen op dezelfde locatie te houden. Hoewel bovenstaande lange termijnpistes dit voorstellen, willen we toch enige realiteitszin aan boord brengen. We zouden deze pistes moeten bekijken in het licht van de financiën van de gemeente, rekening houdend met de noden van niet alleen de overige jeugdbewegingen, maar ook de andere taken van de gemeente. Aangezien de korte termijnpiste veel minder investering vergt, zal na een evaluatieperiode ook moeten bekeken worden of een van de lange termijn pistes nog nodig is. Samen anders maakt zich ook enkele bedenkingen bij de beloftes en uitspraken die door op zijn minst één andere partij gemaakt worden. De locatie van het kerkhof zal veel geld van de gemeente vergen. De Kerkfabriek zal hier immers niet mee in investeren. Jeugd is een exclusieve bevoegdheid van de gemeente en we kunnen dus niet rekenen op subsidies van andere overheidsinstanties. Wij vragen ons dan ook af hoe deze bouw gefinancierd gaat worden. Te meer omdat dezelfde mensen die dit nu beloven, het de afgelopen jaren nagelaten hebben om voor een structurele oplossing te zorgen voor de jeugdbeweging van Meise-Centrum en ook Chiro Eversheim van hen (bijna) geen ondersteuning gekregen heeft.

Alles draait natuurlijk om de juiste keuzes te maken, maar deze groep is zelf nooit bereid gevonden om de jeugd prioriteit te geven. Mede hierdoor is jullie probleem nu hoogdringend geworden. Wij vrezen dan ook dat deze plannen eerder gebruikt worden als voorwendsel om zowel de site rond het kerkhof te kunnen ontwikkelen voor residentieel vastgoed als het RUP Meise-Centrum uit te breiden. Een aantal onder hen wou in dit RUP indertijd zelfs nóg een bijkomende bouwlaag toelaten – dus 4 volledige bouwlagen en een gedeeltelijke vijfde. Het RUP Meise-Centrum was een compromis dat dit indertijd unaniem goedgekeurd is door alle politieke partijen. Groen Meise en sp.a-Meise2020 waren voorstander van net een bouwlaag minder. Het klopt ook niet dat omdat het RUP dit toelaat, dat elk bouwproject dit maximaal moet invullen. Om die reden heeft de gemeentelijke administratie immers negatief advies gegeven op vele bouwprojecten, maar het huidige College van Burgemeester en Schepenen volgt dit advies vaak niet. Samen anders wenst in dit spel waarin Meise verder ongebreideld verstedelijkt wordt, niet mee te gaan.

Wat jullie wel van Samen anders kunnen verwachten, is dat wij ons dubbel zullen plooien om een oplossing uit te werken waarin zowel Knødde als de Chiro in Meise Centrum een plaats krijgt. Dit zal echter geen blanco cheque zijn. Zowel met het jeugdhuis als met de Chiro zullen er duidelijke afspraken gemaakt worden om de geluidsoverlast met de buren zoveel mogelijk te beperken. Mochten er binnen dit kader toch gerechtelijke procedures opgestart worden tegen de Chiro of Knødde, dan belooft Samen anders dat het gemeentebestuur hiervoor de nodige ondersteuning zal bieden.
(bron: email van Thomas Goethals)


L.E.E.F

Het zal wel niet evident zijn om de huidige locatie te behouden maar we moeten altijd van het standpunt vertrekken dat de Chiro en Knodde reeds meerdere jaren op deze plaats gevestigd zijn vooraleer er sprake was van de huidige situatie (RUP vorige legislatuur).

Het is dus niet de jeugdvereniging die zich moet aanpassen maar wel de “nieuwe” inwoners die zich bewust moeten zijn van de aanwezigheid van jeugdwerking.
Mochten jullie toch voorstander zijn van een verhuis naar een andere locatie zie ik persoonlijk maar één oplossing en dat is nieuwbouw via PPS waarbij de gemeente de lokalen zou huren van de bouwheer.

Een mogelijke locatie zou zijn aan het kerkhof van Meise waar jullie dan wel zonder “overlast” zouden kunnen werken.
Nadeel is dan wel dat de betrokkenheid met de dorpskern van Meise niet meer aanwezig is.
(Bron: email Paul Van Doorslaer)


PRO Meise

We nemen met onze partij PRO Meise het probleem van de jeugd in Meise-centrum (jeugd Meise 2020), zeer ter harte. Voor ons is de wezenlijke aanwezigheid van alle jeugd in het centrum van Meise een essentieel gegeven voor onze visie en ideeën.
Gewoon de idee dat sommigen jullie willen versassen naar een plaats naast het kerkhof (symbolisch ???), ver van het centrum, stoort ons heel erg.

Jullie, de jeugd, zijn een belangrijk deel van de Meisese burgers die zijn plaats heeft in hart van de gemeente. Dat vooral immo- en projectontwikkellaars ( met politieke steun) op jullie terreinen azen - waar jullie hopelijk niet in meegaan - is een zoveelste aantasting van het hart van Meise Centrum.

Ons voorstel is heel eenvoudig. Jullie aanwezigheid in het centrum van Meise moet worden gegarandeerd. Pro Meise wil dat de gemeente anticipeert op de problematiek die het jeugdhuis en de jeugdbeweging in Meise-centrum boven het hoofd hangt door te onderzoeken of zij geherlocaliseerd kunnen worden naar de Oude Pastorij aan de Brusselsesteenweg. De overlast voor buren en burgers wordt gelimiteerd tot een absoluut minimum. Jongeren die in de dorpskern en omliggende van Meise wonen, kunnen te voet op met de fiets op een gemakkelijke manier de nieuwe locatie bereiken. Er is zelfs redelijk wat parkeergelegenheid in de onmiddellijke omgeving.
Voor de chirojeugd zijn spelterreinen op een boogscheut afstand.

Bovendien is de realisatie op vrij korte termijn te realiseren. De voorgestelde locatie is eigendom van de gemeente.
Hierbij vinden jullie ons voorstel. Dit is grondig nagekeken op zijn mogelijkheden en dus echt realiseerbaar. Enkel een toekomstig bestuur die jullie toekomst belangrijk vindt, kan volop de juiste en nodige ondersteuning geven.
(bron: email Lucianus Van Rompaey)